Responsive image
Management Information System IRD.
เกี่ยวกับเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่พัฒนามาจากฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเป็นหน่วยงานที่ ดูแลและสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


บริการระบบสารสนเทศของเรา
ระบบค้นหาโครงการวิจัย / นักวิจัย คลิก
ระบบการเผยแพร่ผลงาน / ขอรับเงินสนับสนุน กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

แผนภูมิ